Algemene voorwaarden

 
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden voor bedrijven van CCTV-Business. 

Identiteit van de ondernemer

CCTV-Business
Wachthoevestraat 2, 3209BK Spijkenisse
Tel: 0181 453345
Bereikbaar iedere werkdag (maandag t/m vrijdag) van 9:00 uur – 17:00 uur
Info@cctv-business.nl
KVK: 65646509
Btw-identificatienummer: NL8562.02.149.B01 

Algemene Voorwaarden bedrijven:

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Toepasselijkheid
Artikel   2 - Aanbiedingen / overeenkomsten
Artikel   3 - Prijzen en betalingen
Artikel   4 - Levering
Artikel   5 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel   6 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel   7 - Herroepingsrecht (annulering)
Artikel   8 - Garantie
Artikel   9 - Aansprakelijkheidsbeperking

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen en bestellingen en overeenkomsten van CCTV-Business zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. 
1.2. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van CCTV-Business worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CCTV-Business ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van CCTV-Business zijn vrijblijvend en CCTV-Business behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door CCTV-Business. CCTV-Business is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt CCTV-Business dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van uw bestelling.
2.3  CCTV-Business is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.
2.4 Alle aanbiedingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 3Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro-respectievelijk bankrekening van CCTV-Business.
3.3 Bij overschrijving van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door CCTV-Business bent u een bedrag van vijfentwintig euro aan administratiekosten verschuldigd en indien CCTV-Business zijn vordering ter incasso uitbesteedt bent u tevens incassokosten verschuldigd, welke ten minste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van CCTV-Business om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is CCTV-Business gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging van CCTV-Business.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering door CCTV-Business vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door CCTV-Business anders is aangegeven. Indien levering niet binnen deze tijd plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van leveren het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijk mededeling daarvan aan CCTV-Business. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
4.3 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk of uiterlijk binnen 3 werkdagen te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- Of de juiste zaken zijn geleverd.
- Of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (b.v hoeveelheid / aantal) overeenstemmen met dat wat was overeengekomen.
- Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en handelsdoeleinden.
4.4 Na het verlopen van de 3 werkdagen zoals omschreven in lid 4.3 wordt CCTV-Business geacht correct geleverd te hebben.
4.5 Ook indien wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt CCTV-Business klachten niet in behandeling.
4.6 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dient de wederpartij van een klacht aan een zaak, deze zaak aan CCTV-Business te retourneren ter beoordeling en reparatie.
4.7 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan CCTV-Business te worden geretourneerd.
4.8 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft CCTV-Business de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan CCTV-Business verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door CCTV-Business geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 CCTV-Business garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Herroepingsrecht (annulering)

7.1 U (voortaan genoemd: Klant) hebt bij CCTV-business het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken, beoordelen en testen zoals u ook in een winkel doet, tenzij anders vermeld. De termijn gaat in op de dag nadat Klant of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.2 Klant dient de retourkosten zelf te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft CCTV-business een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van de producten worden terugbetaald wanneer Klant de volledige order retourneert. Wanneer de Klant een deel van de order retourneert (en een ander deel behoudt) blijven de verzendkosten voor rekening van de Klant.
7.3 Binnen de bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan Klant in een fysieke winkel zou doen.
7.4 Klant kan de Overeenkomst conform de gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan CCTV-business, of op andere ondubbelzinnige wijze aan CCTV-business kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. CCTV-business bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

CCTV-business V.O.F., Wachthoevestraat 2
3209BK, Hekelingen, Nederland

7.5 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft CCTV-business de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
7.6 Tenzij CCTV-business aanbiedt het product zelf af te halen, mag CCTV-business wachten met terugbetalen tot CCTV-business het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Garantie

8.1 De wederpartij heeft jegens CCTV-Business enkel recht op garantie indien en voor zover aan CCTV-Business (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier of fabrikant van CCTV-Business. Tot verdere garantieaansprakelijkheid is CCTV-Business niet gehouden.
8.2 De wederpartij heeft jegens CCTV-Business enkel recht op garantie indien wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens CCTV-Business heeft voldaan.
8.3 Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.
8.4 Op ieder geleverd artikel geeft CCTV-Business 2 jaar garantie.
8.5 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
a. normale slijtage
b. onoordeelkundig gebruik
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
d. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen, ontploffingen.
e. Indien er geen geldige aankoopnota of kopie van de aankoopnota aanwezig is.
8.6 Garantieaanvragen dienen schriftelijk te geschieden met volledige en juiste omschrijving omtrent de storing / schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheidsbeperking

9.1 CCTV-Business aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel, systeem of software.
9.2 CCTV-Business is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.